Transparency International

Transparency International Norge (TI Norge) er norsk avd. av Transparency International; en Berlin-basert, non-profit og upartisk global organisasjon stiftet i 1993 for å motarbeide korrupsjon nasjonalt og internasjonalt.

1. Innledning

TI Norge, etablert 30.11.1999, har samme overordnede mål som resten av TI, arbeider utelukkende for allmennyttige formål, driver ikke næringsvirksomhet og er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Gjennom nasjonale avdelinger i 90 land oppmuntrer TI myndighetene til å iverksette effektiv lovgivning og politikk mot korrupsjon, fremme reformer sammen med internasjonale organisasjoner, øke befolkningens bevissthet om og støtte til arbeidet mot korrupsjon, og styrke åpenheten i internasjonale forretningstransaksjoner.

TIs korrupsjonsindekser er anerkjent for systematikk og etterrettelighet. TI benytter profesjonelle analyser og høye standarder i sine undersøkelser.

Medlemskap i TI er åpent for alle som støtter tiltak som reduserer korrupsjon.

TI Norge finansieres av medlemskontingenter, støtte fra staten og støtte fra næringslivet.

2. TI Norges strategi

- Bygge partnerskap mellom likesinnede organisasjoner og miljøer;
- Bidra til at nasjonale tiltak mot korrupsjon implementeres;
- Systematisere og spre informasjon om tiltak mot korrupsjon;
- Delta i den offentlige debatt;
- Støtte TIs internasjonale programarbeid.

TI identifiserer ikke individuelle tilfeller av korrupsjon, men forebygger mot korrupt praksis ved å adressere institusjonelle, normative og politiske tiltak. Sammen med støttespillere utgjør TI et bredt internasjonalt nettverk av personer og organisasjoner med erfaring og kompetanse som bistår en rekke land og mellomstatlige organisasjoner i å utarbeide helhetlige anti-korrupsjonsstrategier. I Norge skal vi styrke samarbeidet mellom sentrale norske myndigheter (som UD, Norad, JD, NHD, Økokrim), organisasjoner, foreninger, kompetansemiljøer, private bedrifter og TIs brede internasjonale nettverk.


Last ned TI-Norges strategi her: Strategi 2010-2014


3. TI Norges potensial

  • Øke kunnskapen i forvaltning, næringsliv, organisasjonene og presse om måter korrupsjonspraksis kan forebygges på nasjonalt og internasjonalt
  • Gi råd og veiledning om tiltak (lovgivning, administrativt og praktisk) som skaper større grad av åpenhet i og om beslutningsprosesser i privat og offentlig sektor.
  • Styrke det strategiske arbeidet til myndighetene, bedriftene og organisasjonene utenlands med sikte på at de fremmer godt styresett, "accountability" og bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon.

4. Partnerskap

Grunnleggende for TIs arbeide er byggingen av koalisjoner mellom offentlig sektor, privat sektor og sivilsamfunnet. Hva betyr det?

 

TI mener at korrupsjon best bekjempes hvis representanter for myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn sammen utarbeider standardene for korrupsjonsfri adferd. Korrupsjon blir ikke utradert i et enkelt grep. Årsakene til korrupsjon er mange og sammensatte. Økonomiske, politiske og legale virkemidler må tas i bruk. Korrupsjon tar aldri helt slutt, men kan reduseres. Bekjempelsen av korrupsjon må skje kontinuerlig, skritt for skritt, og i prosessen må alle involverte parter delta. Avgjørende for at TI skal lykkes i å få flest mulig til å delta, er at vi fremstår samlende og ikke splittende.

 

Oppgaven er å introdusere insentiver mot korrupt adferd, og å definere strategier som gjør korrupsjon og bestikkelser ulovlig på det nasjonale og det internasjonale plan. Første skritt er økt bevissthet og oppmerksomhet om hva korrupsjonsproblemet er og om konsekvensene av for samfunn, individ og det økonomiske liv. TI har erfaring for at anti-korrupsjon nytter. TI innhenter, analyserer og sprer informasjon.

 

Forslag til anti-korrupsjonsstrategier og -verktøy er beskrevet detalj i "TI Source Book". Her finner du praktiske eksempler. TI Source Book er tilgjengelig på internett (gå til Kunnskapssenter) og i trykt utgave (til salgs hos TI Norge).

 

Sivilsamfunnets erfaringer og strategier er samlet i "The Corruption Fighter?s Tool Kit" som finnes både på web-en og på CD-ROM.5. Regnskap for 2010

TI Norges regnskap for 2009 og revisjonsberetning ble behandlet på Årsmøtet 30. mai 2011.


6. Handlingsplan 2011

Klikk på handlingsplan 2011 for å lese hvilke aktiviteter som er planlagt gjennomført. Dette er ikke å betrakte som et endelig plandokument.


7. Budsjett 2011

TI Norge finansieres av medlemskontingenter, støtte fra staten (NORAD) og støtte fra næringslivet. Støtten gis uten avtalte motytelser og uten betingelser.8. Fradragsrett for gaver til TI Norge

TI Norge har blitt godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til etter skatteloven § 6-50. Det betyr i praksis at gaver mellom kr. 500 og kr. 12000 kan trekkes fra på skatten. Vi gjør oppmerksom på at "gave" innebærer at giveren ikke får noen gjenytelse. Fradragsretten omfatter dermed ikke medlemskontingenter.