Transparency International Norge (TI-N) lanserer studie av korrupsjonsrisiko i Norge

lansering
14.06.2012
Studien "Norges Integritetssystem - ikke helt perfekt?" ble overlevert til statsråd i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Rigmor Aasrud av generalsekretær i TI-N Guro Slettemark, 14. juni på Litteraturhuset.

I sin tale framhevet Aasrud at  kampen mot korrupsjon er viktig både i et effektivitetsperspektiv og i demokratisammenheng.

Talen kan lastes ned her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings--og-kirke/2012/regjeringens-arbeid-for-integritet-og-ap.html?id=685806


Program for lanseringskonferansen



NIS-studien kan lastes ned her (pdf) NIS



Pressemelding

Transparency International Norge (TI-N) lanserer studien «Norges integritetssystem – ikke helt perfekt?» på Litteraturhuset 14. juni fra 0830-1200.

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner basert på en metode som er utarbeidet av Transparency International.

Institusjonene som undersøkes omfatter Stortinget, Regjeringen, Domstolene, Offentlig sektor, Politi- og påtalemyndighet, Valgordningen, Sivilombudsmannen, Riksrevisjonen, Politiske partier, Media, Sivile samfunn og Næringslivet. Formålet med studien er å fremme bevissthet om korrupsjonsrisiko og styrke arbeidet for integritet og åpenhet i de norske samfunnsinstitusjonene.

Studien er ført i pennen av forsker Helge Renå ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). En referansegruppe bestående av representanter med lang og bred erfaring innenfor de ulike områder som er relevante for denne studien, har gitt innspill og råd i forskningsprosessen.

Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Med utgangspunkt i studiens funn og resultater, anbefaler TI-N:

1.       Obligatorisk registrering av folkevalgtes verv og økonomiske interesser

2.       Styrke gjennomsiktigheten hos offentlige myndigheter og forvaltning gjennom

          a.       å fjerne unntaksbestemmelsen for offentlige selskaper uten ansatte,  og

          b.      bedre praktisering av forvaltnings- og offentleglova

3.       Habilitetsregler og lobbyregister for stortingsrepresentantene må innføres

4.       Domstolenes uavhengighet – bruk av midlertidig tilsatte dommere
          bør begrenses

5.       Styrke ressursprioriteringen av økonomisk kriminalitet

6.       Bedre harmoni mellom foretaksstraff og anbudsnektelse i det offentlige

7.       Ytterligere styrking av varslerinstituttet

8.       Økt bevissthet om rapporteringen av mistenkelige transaksjoner til Økokrim

9.       Bedre land-for –land rapportering (LLR) for selskaper

Tilsvarende studier har blitt gjennomført i 25 land i Europa som danner grunnlaget for en regional rapport som ble lansert 6. juni 2012. se TIs internasjonale nettside www.transparency.org

Den norske studien deles ut gratis på lanseringskonferansen og er også tilgjengelig på TI-N sin nettside www.transparency.no

For mer informasjon kontakt:

Gro Skaaren-Fystro
prosjektleder for NIS
Transparency International Norge
e-post: skaaren@transparency.org
tlf
: +47 95997057